İLAN


AFYONKARAHİSAR İLİ ÇOBANLAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İdarenin Adı: Çobanlar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

a)Adresi:Çobanlar Kaymakamlığı Özel İdare İşmerkezi Kat :2 No:51 ÇOBANLAR

b)Telefon ve Faks numarası : 272 2612483 - 2612904

2-İhale Konusu Yapım İşinin:

a) İşin Adı : Kale Köyü Anaokulu Genel Onarım İşi

b) Niteliği Türü Miktarı :1 Adet

c) Yapılacağı Yer : Kale Köyü ÇOBANLAR

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İşin süresi : Yer Tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günü.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer ( Evrak Teslim Yeri ) : Çobanlar Özel İdare Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati ( Evrak Teslimi ) : 12/08/2013 - 15.00

4-İsteklilerin İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebliğat için adres beyanı Ayrıca irtibat telefonu ve faks numarası

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Şahıs olarak katılanlardan)

c) Noter Tasdikli imza sirküleri

d) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Mevzuat gereği ilgili olduğu oda üyelik belgesi.

e) Vekaleten İştirak ediliyorsa Noter tasdikli vekaletname.

f) Tüzel kişiliklerde yetki belgesi ve imza sirküleri

g) İhale tarihi itibarı ile SSK ve Vergi borcu olmadığına dair tahahütname.

h)Teklif edilen bedelin % 50 oranında iş deneyim belgesi.

I)Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat.

i) İhale dosya bedelinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

j) Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin a-b-c-ç-d-f- ve g bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair yazılı taahhütname.

k) Teklif mektubu.

5- İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Çobanlar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. ( İlçe Özel İdare Müdürlüğünde) İhale Dökümanı 100.00 TL karşılığı aynı yerden temin edebilir.İhaleye girmek için ihale dökümanının satın alınması zorunludur.

6- İhale sonucu üzerinde ihale kalan istekli ile vermiş olduğu teklif üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7- Teklifler ihale saatine kadar Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir.

8- Birliğimiz Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR